Kinderhuis Nood / Children’s Home Emergency

Jakaranda & Louis Botha Children’s Homes

‘n Groot struikelblok wat die kinderhuise tans in die gesig staar is die geweldige afneem van befondsing, as gevolg van die wêreldwye ekonomiese krisis, waarvan Suid Afrika nie gespaar is nie, Ons land se Nie Winsgewende Organisasies (NWO’s) ervaar almal befondsingsprobleme, aangesien skenkings, veral van individuele en private skenkers, aansienlik afgeneem het.

Die resessie, die huidige politieke klimaat en verskeie media berigte van korrupsie, het ook die korporatiewe maatskaplike beleggings (CSI) begrotings het verminder. As gevolg van verminderde private en korporatiewe skenkersbefondsing moes daar drastiese planne gemaak word deur verskeie organisasies om te bly oorleef.

Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise is ook nie gespaar van hierdie afname in befondsing nie en het sowat 40% aan inkomste ingeboet net omdat individue en maatskappye daar buite eenvoudig nie meer geld het om weg te gee nie.

Alhoewel die staat sowat 45% van ons jaarlikse begroting subsidieer is dit nie naastenby genoeg om ons kinders doeltreffend te versorg nie. Soos baie ander kinderhuise het ons geweldige probleme met die verkryging van staatsondersteuning, vennootskappe met maatskappye, die verkryging van befondsing wat ons sal toelaat om ons mandaat ten volle te vervul.

Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise is 2 kinderhuise wat regtig omgee oor die welstand van kinders in nood, en juis omdat ons glo dat kinders nie net versorg moet word nie maar ook ontwikkel moet word om hulle plekke as volwaardige volwassenes vol te staan in die samelewing doen ons ‘n beroep op die publiek om opnuut diep in hulle sakke te delf om ons te help om hierdie taak van omgee vir kinders namens die gemeeskap te verrig.

Ons hoor toenemend dat Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise sogenaamde “ryk” kinderhuise is en hierdie persepsie is baie ver verwyder van die realiteit, maar wat wel die waarheid is, is dat die standaard van dienslewering baie hoog is en dat ons daarna streef om ‘n stimulerende omgewing vir ons kinders te skep.

Ons het die voorreg gehad om te kon uithelp in die tyd wat die staat se maatskaplike werkers onlangs gestaak het, deur vir 65 van die kinders wat daardeur geraak is tydelike heenkoms te bied. In hierdie proses het ons besef wat die waarde van hoë standaard dienste en ‘n stimulerende omgewing t.o.v kinders is. Ons het ook in hierdie uithelp tyd gesien dat die hoë standaard dienste nie noodwendig duurder is as minder goeie dienste nie, inteendeel het ons besef dat dit soms goedkoper is as swakker gehalte dienslewering.

Ons deel graag met u ons finansiële inligting t.o.v kosvoorsiening vir ons kinders by Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise:

Kos uitgawe per kind/per dag – R27.10 / Kos uitgawe per kind/per maand – R813.67

Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per maand – R187 146.00 (Jakaranda)

Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per maand – R69745.83 (Louis Botha)

Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per Jaar – R2 245760.00 (Jakaranda)

Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per Jaar – R836 950.00 (Louis Botha)

Daar word deurentyd gepoog om die water en elektrisiteit verbruik by die kinderhuise tot die minimum te beperk, maar hierdie enorme uitgawe beloop R175 000.00 per maand by Jakaranda- en R71 000.00 per maand by Louis Botha Kinderhuis.

Personeel Salarisse was die afgelope finasiele jaar 42% van ons totale uitgawe, wat baie gesond is in vergelyking met ander soortgelyke organisasies wat tot 80% van hul maandelikse uitgawes aan salarisse spandeer.

Kinders hoort nie in Kinderhuise nie, maar by hul ouers. Ongelukkig is die harde werklikheid dat daar kinders is wat nie by hul ouers kan wees nie, en benodig alternatiewe versorging waarvan Kinderhuise so ‘n alternatief is, maar
HIERDIE ALTERNATIEWE VERSORGING KOS ONGELUKKIG BAIE GELD!!

Name: Jakaranda Children`s Home
Bank: ABSA Cheque Account
Branch: Derdepoort
Code: 632005
Acc no: 143 014 0724
Ref: DONATION

M ERWEE – Uitvoerende Hoof – (jakarwee@icon.co.za)
info@jacarandachildren.co.za / 012 8004700

A major stumbling block facing the children’s homes is the massive reduction of funding due to the global economic crisis, from which South Africa is not spared. Our country’s Non-Profit Organisations (NPOs) are all experiencing funding problems. This is due to the sharp decrease in donations, especially those from individuals and private donors.

Corporate social investment (CSI) budgets have also reduced due to the recession, the current political climate and various media reports of corruption. Due to reduced private and corporate donors funding, drastic plans had to be made by various organisations to survive.

Jacaranda and Louis Botha Children’s Homes have also been affected by this decrease in funding and have to date lost about 40% of their funding due to individuals and companies simply not having money to give away.

Although the State subsidises about 45% of our budget, it is not nearly enough to enable us to effectively care for our children.  Like many other children’s homes, we experience huge problems in obtaining support from the State as well as establishing partnerships with companies  in order to fulfil our mandate.

Jacaranda and Louis Botha children’s Homes are two children’s homes that really do care about the welfare of children in need and because we believe that children should not only be cared for but should also be developed to be able to fulfil their roles as responsible adults in society, we ask the Public to delve deep into their pockets so as to help us perform this task of taking care of these  children on their behalf.

We are increasingly hearing stories that Jacaranda and Louis Botha Children’s Homes are “rich” children’s homes but this perception is far from the truth. What is the truth is that our standard of service delivery is very high and we strive to create a stimulating environment for our children.

We had the privilege of being able to help out when the States’ social workers went on strike recently by providing temporary housing to 65 children affected by this situation. In this process, we realised the value of delivering a service of high standard and of providing a stimulating environment for children. We also noticed, in this time, that delivering a service of high standard is not necessarily more expensive than delivering a service of lower quality, in actual fact we realised that it was cheaper than delivering a bad quality service.

We would like to share our financial information regarding the provision of food for our children:

Food expense per child / per day – R27.10 / Food expense per child per month – R813.67

Joint food expenses for all our children per month – R187 146.00 (Jacaranda)

Joint food expenses for all our children per month – R69 745.83 (Louis Botha)

Joint food expenses for all our children per year – R 2 245 760.00 (Jacaranda)

Joint food expenses for all our children per year – R 836 950.00 (Louis Botha)

There is a concerted effort to minimise the keep the costs of water and electricity usage to an absolute minimum but this enormous expense amounts to R 175 000.00 per month for Jacaranda and R71 000.00 per month for Louis Botha Children’s Home.

Staff salaries for the past financial year amounted to 42% of our total expenses, which compares very favourably to that of other similar organisations, some of which spend up to 80% of their expenses on staff salaries.

Children belong with their parents, not in children’s homes. Unfortunately the hard reality is that some children cannot stay with their parents and thus require alternative care, which is where children’s homes come into the picture. BUT UNFORTUNATELY THIS ALTERNATIVE CARE IS EXPENSIVE!

Name: Jakaranda Children`s Home
Bank: ABSA Cheque Account
Branch: Derdepoort
Code: 632005
Acc no: 143 014 0724
Ref: DONATION

M ERWEE – Uitvoerende Hoof – (jakarwee@icon.co.za)
info@jacarandachildren.co.za / 012 8004700

Jakaranda En Louis Botha Kinderhuise het tans ‘n behoefte aan persone wat op ‘n maandelikse basis ‘n kind se versorging kan borg dmv ons ADOPT-A-HOME projek. Ons vra vir donasies van slegs R100 per maand. In ruil sal jy die wonderlike ervaring hê om te kan help met die versorging van ‘n kind in nood.
 
Kliek hier http://jacarandachildren.co.za/n-kinderhuis-kind/ om ‘n storie te lees wat geskryf is deur ‘n oud-kinderhuis kind – dit sal beslis jou hart aanraak.
 
Kontak gerus vir Christo Louw van die Jakaranda Kinderhuis indien jy jou hart wil oopmaak en betrokke raak by hierdie wonderlike omgee geleentheid by: clouw@kinderhuis.co.za
 
of skakel 012 8004700
of whatsapp jou epos adres na 0835115238
 
en jy sal die nodige inligting per epos ontvang.
 
Jakaranda & Louis Botha Children’s Homes – “Empowering youth for a bright future”

For more information contact our marketing department:

 

Gary Van Veenhuyzen
Multidisciplinary Development Centre - MDDC
Tel: 012 - 800 4700
Mobile: 073 844 9994
Email: marketing@jacarandachildren.co.za

 

Ancha Smuts
Louis Botha Children's Home
Tel: 012 - 333 6184
Mobile: 083 230 8366 (08:00 - 17:00)
Email: asmuts@louisbothachildren.co.ca